Skip to content
Home » วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | สำนักตรวจราชการ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | สำนักตรวจราชการ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | สำนักตรวจราชการ.

[button color=”primary” size=”medium” link=”http://megaurl.in/pHEjz5″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สำนักตรวจราชการ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรูปภาพที่เกี่ยวข้องสำนักตรวจราชการ

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สำนักตรวจราชการ.

-วีดิทัศน์แนะนำหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง 631112) ผู้ตรวจการแผ่นดินคือใคร? “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” หรือ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” คือบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา มีหน้าที่เฝ้าติดตามการใช้อำนาจรัฐที่ทำให้เกิดปัญหาหรือความอยุติธรรมแก่ราษฎร หากได้รับความเดือดร้อนหรือความอยุติธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจตามกฎหมายของส่วนราชการหรือข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมต่อประชาชนหรือเป็นภาระแก่ราษฎรโดยไม่จำเป็นหรือไม่มีเหตุผล ท่านสามารถแจ้งความหรือร้องเรียนได้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน – ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1676 (โทร. ฟรีทั่วประเทศ) -ใบสมัคร “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” -เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th -ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 333 สำนักงาน ป.ณ. ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ 10215 – ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี , ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

สำนักตรวจราชการ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#วดทศนแนะนำสำนกงานผตรวจการแผนดน.

[vid_tags]

วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักตรวจราชการ.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ สำนักตรวจราชการ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

2 thoughts on “วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | สำนักตรวจราชการ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *