Skip to content
Home » เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ระดับความดันปกติ

เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ระดับความดันปกติ

เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension | ข่าวทั่วไปรายวัน

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

#เมื่อถึงระดับ[ความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่
เชื่อว่าหลายท่าน คงเคยได้รับการบอกกล่าวจากแพทย์มาว่า การที่จะ
บอกว่า ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นก็ต่อเมื่อ ระดับความดันโลหิต
ของท่านวัดได้ค่า 140/90 mmHg ขึ้นไป แต่มาในสมัยปัจจุบัน นับตั้ง
แต่เดือนพฤศจิกายน 2017 เป็นต้นมา สมาคมโรคหัวใจในอเมริกา ได้
เสนอหลักเกณฑ์สำหรับรักษาคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงขึ้นใหม่…
โดยมีสาระสำคัญว่า
 ความดันโลหิตปกติ จะมีค่าต่ำกว่า 120 mmHg ตัวบน และตำกว่า 80 mmHg ตัวล่าง
 ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น Elevated blood pressure ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่า ก่อนเป็นความดันโลหิตสูง ให้มีค่าระหว่าง 120 – 129 mmHg สำหรับตัวบน และตัวล่างต่ำกว่า 80 mmHg คนในกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดเป็นความดันโลหิตสูง และเกิดโรคหัวใจได้ก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษา เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เพียงพอแก่การ
สำหรับคนที่เป้นความดันโลหิตสูง
 ขั้นที่ 1 130-139/80 -89 mmHg
 ขั้นที่ 2 มีค่า 140 / 90 mmHg ขึ้นไป

See also  หมอสันต์ - วิธีวัดความดันเลือด | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ วัดความดัน

คนผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในจำนวน 20 คน พบว่า 19 คนเราจะไมทราบ
ต้นเหตุทำให้เกิดโรค เราเรียกว่า essential hypertension ส่วนอีก
หนึ่งคนนั้นเราเรียก secondary hypertension ซึ่งมีต้นเหตุ เช่น
โรคไตเรื้อรัง หรือโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

จากผลของการศึกษาในอเมริกา ซึ่งสามารถนำไประยุกต์ใช้กับทีอื่น
ได้ นั้นคือ โรคความดันโลหิตสูงนั้น เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุด โดย
คนในอเมริกามีคนวัยผู้ใหญ่เป็นโรคดังกล่าวถึง 46 %

พอแก่ตัวขึ้น ยิ่งพบความดันโลหิตสูงได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง..

 คนวัยระหว่าง 65 -74 ปี มีโอกาสเกิดโรคความดันได้ 76 %
 คนวัย 75 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคความดันสูง 82%

ผลจากการสำรวจในเมริกา พบว่า คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
นั้น ผู้ที่ได้รับการรักษา และควบคุมได้ดีมีเพียง 47 % เท่านั้น
สำหรับคนในประเทศอื่น ๆ รวมถึงของไทยเรา ก็คงมีตัวเลขที่ไม่
สูงเช่นกัน

See also  ขั้นตอนการทำความสะอาดของ NCS กำจัดไรฝุ่น บริการทำความสะอาดที่นอน | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ไร ฝุ่น คัน

คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการรักษา มักจะลง
เอยด้วยภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัว เช่น โรคหัวใจวาย, กล้ามเนื้อ
ถูกทำลายจากการขาดเลือด และเป็นอัมพาติจากสมองขาดเลือด


จากหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ของ
สมาคมโรคหัวใจในอเมริกา ได้กระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจกับการวัด
ระดับความดันโลหิตของเองที่บ้าน พร้อมกันส่งเสริมให้สนใจ
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร และออกกำลังกาย
กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับ จะนำไปสู่การทำให้คนเรามีระดับ
ความดันเป็นปกติ มีค่าต่ำกว่า 120/80 mmHg

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น เน้นลดอาหารเค็ม, เพิ่มปริมาณ
โปแตสเซี่ยม ซึ่งได้จากผัก และผลไม้, งดการสูบบุหรี่,ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์มากไป, อย่าให้น้ำหนักเกิน เป็นต้น

ส่วนการออกกำลังกายนั้น ควรออกกำลังกายในระดับพอประมาณ
ตามสะไตล์แอโรบิค วันละ 30 นาที หรือ 5 วันต่อหนึ่งอาทิตย์

สำหรับการใช้ยาลดความดันโลหิตนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ยาเมื่อมีความ
ดันอยู่ในระดับ 140/90 mmHg ขึ้นไป หรือความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2
หรือ สำหรับคนที่เป็นความดันในขั้นที่ 1 จะใช้ยาลดเมื่อคนๆ นั้น
มีโรคหัวใจ หรือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือด
โดยมีเป้าหมายให้ลดต่ำกว่า 130/80 mmHg โดย
ไม่ต้องคำนึงถึงว่าคนๆ นั้นมีอายุมากแค่ใด หรือมีโรคประจำตัวอย่างไร
หรือไม่

See also  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โดยสรุป…
เราถือว่า ระดับความปกตินั้นมีค่า ต่ำกว่า 120/80 mmHg และ
เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อ ความดันที่วัดได้นั้นมีค่าตั้งแต่
130 – 139 /80-89 mmHg ขึ้น

เพื่อให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ หรือลดลงสูระดับปกติ
กระทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารการกิน และ
การออกกำลังกาย และจะใช้ยาลดความดันเมื่อ
ความดันมีค่า 140/90 mmHg ขึ้นไป… .

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระดับความดันปกติ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: huahinsunvilla.com การกระทำ

เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension และรูปภาพที่เกี่ยวข้องระดับความดันปกติ

เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension

เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension

ระดับความดันปกติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#เมอระดบความดนโลหตสงถกกำหนดขนใหม #Guideline #Hypertension.

New BP Guideline for Hypertension,เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถูกเปลี่ยนไป,เมื่อระดับ[ความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่.

เมื่อระดับความดันโลหิตสูงถููกกำหนดขึ้นใหม่ / New BP Guideline for Hypertension.

ระดับความดันปกติ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความดันปกติ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.