Skip to content
Home » Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。 | แผนเศรษฐกิจ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。 | แผนเศรษฐกิจ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。 | แผนเศรษฐกิจ.

[button color=”primary” size=”medium” link=”http://megaurl.in/pHEjz5″ icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนเศรษฐกิจ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องแผนเศรษฐกิจ

Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。

Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แผนเศรษฐกิจ.

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 、。。 โดยรู้เศรษฐกิจไทย 、。。 เครดิต : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 、。。 สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในรูปแบบของการโยกย้าย ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติในระยะเวลา 5 ปี รูปแบบและโครงร่างเบื้องต้นของแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส่วนที่ 2 การประเมินรัฐ ของประเทศ ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวม ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์ 、。 สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 、。。 กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 、。。 มุ่งเน้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่การเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ความมั่นคงและความยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 、。。 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 、。。 สบยูทำให้วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยังคงเป็นความต่อเนื่องของวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาที่ 11 และกรอบการวางแผนที่นำมาใช้และประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 、。。 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ต้องมุ่งเน้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศ ที่มีรายได้สูง มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศในระยะยาว 、。。 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดให้ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีรายได้สูงและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและลอจิสติกส์ของภูมิภาคให้กลายเป็นชาติการค้าและการบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 、。。 วัตถุประสงค์ 、。。 1. หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางถึงสูง 2. พัฒนาศักยภาพของผู้คนเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ และสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ 3. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4. การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. การบริหารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศสู่สังคมที่มีความสุข มั่นคง เจริญรุ่งเรือง และยั่งยืน 、。。 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศสู่สังคมที่มีความสุข มั่นคง เจริญรุ่งเรือง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกรอบ เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะเวลาอันยาวนาน 、。。 รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการขจัดอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตลอดจนการวางแผนเพื่อการพัฒนาในระยะยาวในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ ประเทศมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวที่ชัดเจน ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต ในระยะ 5 ปี จะยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากแผนพัฒนาครั้งก่อนเพื่อให้มีการพัฒนาในทุกด้าน มิติข้อมูลจะถูกรวมเข้ากับเส้นทางสายกลาง ปานกลาง สมเหตุสมผล รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางสังคม การพัฒนาทุกด้านมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ซึ่งเข้ากันได้ สนับสนุน และพึ่งพาอาศัยกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลเสียต่อมิติอื่น พร้อมทั้งเน้น “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง จริยธรรม การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าปรารถนา รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเหมาะสม 、。。 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่. 12 .. Presentation :- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่. 12 :- RTAF Core Values ​​​​2013 、。。 RTAF Strategy 20 Years .. Twenty-Year Air Force Strategy (2017 – 2036) (ตีพิมพ์) 、。。 ..

See also  ไม่อยากเป็นเสือ - OWEN (COVER) (เนื้อเพลง) | ขนาด cover facebook | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี
See also  วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | วันหยุดราชการ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

See also  เทคโนโลยีสารสนเทศ(02) | กระบวนการ เทคโนโลยี สารสนเทศ หมาย ถึง | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

แผนเศรษฐกิจ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#Thailand #สรปแผนพฒนาเศรษฐกจ #และสงคมแหงชาต #ฉบบท.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน,ยุทธศาสตร์ชาติ,Thailand,เศรษฐกิจ,พัฒนาเศรษฐกิจ,แผนพัฒนา,Economic and Social Development,แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12,วิสัยทัศน์และเป้าหมาย,แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12,รู้จริงเศรษฐกิจไทย

Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。

แผนเศรษฐกิจ.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ แผนเศรษฐกิจ นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

5 thoughts on “Thailand : สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 、。。 | แผนเศรษฐกิจ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี”

 1. The Fourth Industrial Revolution .. Extreme Automation and Connectivity: The global, regional, and investment implications of the Fourth Industrial Revolution .. White Paper – 2016 、。。
  https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DTG51NWlsOFRRTjA/view?usp=sharing

  The Fourth Industrial Revolution 、。。
  https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DVmc3NnN1dC1DQk0/view?usp=sharing

  Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 、。。
  https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DUWtwOTZjWjF4QUE/view?usp=sharing

  The Renewable Energy & How to Save the World Documentary 、。。
  https://goo.gl/photos/TusY3UndbtWjDfXx9

  Hydrogen Economy 、Hydrogen as the Nature's Fuel 、Album 、。。
  https://goo.gl/photos/JxzFyxD8PVCeSK9k8

  The Fourth Industrial Revolution 、ICT & Digital Economy 、。。
  https://goo.gl/photos/mAadeoujhYkuRB1r7

  Lithium Ion Batteries and The Next Generation Battery Documentaries 、。。
  https://goo.gl/photos/ndFuBVGT1z7gemix7

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 :-
  https://drive.google.com/file/d/1G0rngX-M9yM6b9cg5VQgUPcPq1gWp8do/view?usp=sharing

  แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน :-
  https://drive.google.com/drive/folders/19lTVuD_o2Gq1bAcovfh4mkiT2ZxBbD6u?usp=sharing

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ :-
  https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DV2RzRVRfXzRJV28/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.